09/12/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Esteghlal Tehran

15:00

1 : 3

هفته 20

تعداد تماشاچی : 4000

رخداد های بازی

15

19

34

38

40

64

92

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن