10/12/1397

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Sepahan Isfahan

16:30

2 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 46000

رخداد های بازی

38

60

69

73

74

79

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن