10/12/1397

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Nasaji Mazandran

16:30

2 : 2

هفته 20

تعداد تماشاچی : 3500

رخداد های بازی

29

47

47

57

68

72

72

77

80

88

90

93

94

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن