03/12/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Naft Abadan

15:00

1 : 1

هفته 19

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

3

30

63

69

75

78

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن