15/11/1397

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Foolad Khouzestan

16:00

0 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 3500

رخداد های بازی

23

43

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن