17/11/1397

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Naft Masjed Soleyman

15:30

3 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 30000

رخداد های بازی

24

48

50

56

58

58

66

89

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن