17/11/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Padide Khorasan

17:00

2 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 20000

رخداد های بازی

23

32

56

75

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن