09/09/1397

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Khouzestan

15:15

1 : 1

هفته 14

تعداد تماشاچی : 350

رخداد های بازی

20

51

55

55

78

85

88

93

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن