08/09/1397

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Perspolis Tehran

15:00

0 : 1

هفته 14

تعداد تماشاچی : 6500

رخداد های بازی

86

92

92

93

94

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن