08/09/1397

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Sepidrood Rasht

15:00

2 : 2

هفته 14

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

44

57

68

78

91

91

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن