02/09/1397

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Sepahan Isfahan

15:00

1 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 4000

رخداد های بازی

16

37

39

39

45

84

88

94

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن