04/09/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Esteghlal Tehran

17:35

0 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 8500

رخداد های بازی

26

29

54

58

59

92

92

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن