18/08/1397

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Peykan Tehran

15:30

3 : 0

هفته 12

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

22

46

64

67

78

82

82

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن