20/08/1397

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Naft Abadan

15:30

1 : 1

هفته 12

تعداد تماشاچی : 2500

رخداد های بازی

35

44

49

60

70

73

81

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن