19/08/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Sepidrood Rasht

15:30

0 : 1

هفته 12

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

18

42

56

93

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن