11/08/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Naft Masjed Soleyman

15:30

1 : 2

هفته 11

تعداد تماشاچی : 600

رخداد های بازی

33

47

52

74

77

80

93

94

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن