18/08/1397

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Saipa Tehran

16:30

3 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 16200

رخداد های بازی

14

18

46

62

78

81

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن