04/08/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Esteghlal Khouzestan

17:00

0 : 0

هفته 10

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

9

29

43

77

85

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن