04/08/1397

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Naft Abadan

16:45

2 : 2

هفته 10

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

6

13

28

33

79

95

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن