05/08/1397

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Perspolis Tehran

16:35

1 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 13560

رخداد های بازی

15

37

43

61

87

90

93

94

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن