03/08/1397

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Peykan Tehran

16:15

1 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

41

49

68

93

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن