27/07/1397

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Nasaji Mazandran

18:00

3 : 2

هفته 9

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

10

15

21

37

49

58

81

83

92

95

95

96

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن