27/07/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Zobahan Isfahan

16:00

0 : 0

هفته 9

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

28

36

37

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن