06/07/1397

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Naft Abadan

18:15

2 : 2

هفته 8

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

20

29

38

55

58

62

68

77

93

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن