08/06/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Naft Abadan

19:10

0 : 0

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 3900

رخداد های بازی

18

57

87

89

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1 39 12
2
3
13
6
10
7
20
4
69
11

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

25
14
23
24
12

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

66 59 22
1
10
9
8
17
4
5
69
19
11

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

22
35
18
36
28
12
90
13