01/06/1397

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Zobahan Isfahan

18:00

1 : 2

هفته 5

تعداد تماشاچی : 710

رخداد های بازی

35

40

47

50

57

95

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن