19/05/1397

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Foolad Khouzestan

20:30

0 : 0

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Shahid Behnam Mohamadi

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

26

29

39

42

42

48

84

90

90

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6 64 10
8 78 32
70
22
7
11
29
37
4

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

5
28
32
15
20
17
2
10

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 56 7
19 74 23
11 68 20
6
4
66
40
12
5
17
8

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

33
25
21
18
20
23
7