19/05/1397

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Sepidrood Rasht

18:00

1 : 1

هفته 3

تعداد تماشاچی : 400

رخداد های بازی

8

10

24

31

43

45

94

94

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن