11/05/1397

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Esteghlal Tehran

20:45

2 : 2

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

7

10

18

24

43

46

55

58

73

75

83

85

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 82 16
8 75 77
33
21
70
14
6
1
3
44
13

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
16
43
99
2
27
45
19

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 76 20
23 28 17
14 81 77
6
69
12
8
7
3
2

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

27
99
19
4
20
13
77
26
17