07/02/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Sepidrood Rasht

19:15

3 : 0

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 67700

رخداد های بازی

30

31

31

49

69

84

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 81 7
20 66 23
13
90
99
10
50
70
69
9 57 88
33

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

80
4
23
2
44
18
88
7

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
3
2 71 5
1
10
88 46 8
90
11
15
19 68 77

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

21
5
37
69
12
44
77
25
8