02/02/1397

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Gostaresh Foulad

18:00

0 : 0

هفته 29

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 973

رخداد های بازی

39

43

47

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14 60 16
6
99
9 81 44
10
77 60 40
7
1
15
26

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

48
66
27
18
44
56
16
12
40

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
26
21
22
31
17 87 10
3
14
6
13 82 4
11 79 27

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
18
28
27
20
4
12
1