02/02/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Foolad Khouzestan

18:00

0 : 0

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

15

58

61

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
23 70 24
1
10
42
70
6
40
2
77 68 32
90 82 16

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
4
32
80
22
16
20
24

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
8
13 54 2
90
99 81 20
33
10
66 72 80
69
7
9

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

20
80
4
23
2
44
18
88