18/01/1397

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Perspolis Tehran

17:00

0 : 1

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 19000

رخداد های بازی

22

52

52

77

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
2
70
1
10
11
18
15
19
88 71 8

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
8
37
69
90
44
21
5

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
11
4
3
10 70 30
7
23
22
9 89 77
48 46 75
37

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

77
31
92
75
28
17
24
30
25