11/01/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Padide Khorasan

19:00

1 : 0

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 0

رخداد های بازی

32

60

72

77

90

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
31
11
4
9 81 10
48 89 21
19 82 75
3
7
23
22

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

77
92
25
75
28
24
10
21

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
1
10
6
2
42
90
24 73 32
17 85 16
3
80

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

40
15
32
74
22
16
70
20
8