09/01/1397

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Naft Abadan

15:00

0 : 0

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 120

رخداد های بازی

70

76

83

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12
4 48 23
5
17 59 19
30
11
14
29 85 13
8
61
6

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

15
77
13
27
25
23
18
9
19

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
6
99
10
7
1
15
56
16 54 77
26
40

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

9
77
18
48
23
27
44
12