11/01/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Sepahan Isfahan

17:30

1 : 0

هفته 26

ورزشگاه خانگی: shohada

رخداد های بازی

4

88

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
47
3
7
14
20
5
10
99
12
91

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

17
44
77
36
78
11
16

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
4
40
14
2
10
20
12
88
90
91

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
17
13
23
26
29
33