11/12/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Gostaresh Foulad

15:30

1 : 0

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 8000

رخداد های بازی

15

22

71

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
99
10
56 7 28
40
7
15
18
1
23
70 55 37

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

25
66
27
30
37
48
28
17
11

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
7
14
91
70
55
12 74 47
20 87 6
10 90 40
99

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

47
27
40
21
78
11
6
5
77