10/12/1396

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Zobahan Isfahan

15:00

0 : 0

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 2500

رخداد های بازی

51

56

63

82

82

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4 62 8
66
7
99
17 46 21
33
5
12
11 93 3
69
2

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

21
8
1
25
9
44
30
3

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
1
64 65 7
24 81 20
5
12
44
4
10 71 8
14
11

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

7
90
2
34
22
17
20
8