11/12/1396

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Siah Jamegan

17:40

4 : 1

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 1600

رخداد های بازی

17

45

47

49

56

58

71

78

89

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

47 58 24
7
2
18
44
88
23
71 75 70
5
8
22 46 10

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

80
24
50
61
33
70
10

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
5
13 71 4
25 53 9
30 88 27
11
14
29
8
61
6

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

15
12
4
27
76
23
18
9
19