11/12/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Sepidrood Rasht

15:00

1 : 0

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 2100

رخداد های بازی

41

69

71

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
8
20 78 21
13
90
99 84 10
33
23 53 88
66
69
9

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

18
80
4
21
2
50
10
88
7

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
11 90 24
4
9
48
19 68 23
28
3
10 81 31
7
22

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

77
31
92
30
25
37
24
23
21