04/12/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Sepahan Isfahan

15:30

0 : 5

هفته 24

تعداد تماشاچی : 7500

رخداد های بازی

2

24

36

45

56

64

75

87

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
7
20
10 86 40
99
21 63 6
70
55
12 75 77
91

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

47
27
6
5
77
36
78
11
40

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24 34 50
47
7
2
23 64 33
73
10 39 71
8
61
18
70

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

80
50
71
5
22
36
33
88