05/12/1396

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Esteghlal Khouzestan

18:30

1 : 0

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 4230

رخداد های بازی

37

37

51

59

66

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

37
8
9
1
25
80 63 17
26 51 90
6 83 31
4
44
30

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
90
31
70
34
77
17

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
70
10 67 19
11
18
5 77 2
69
44
15
8
88 72 90

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
21
37
12
90
38
77
19
25