04/12/1396

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Naft Abadan

15:30

1 : 1

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

23

41

75

84

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
77
4 67 13
5
30
11
23
29
8
61
19 54 18

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

12
13
18
25
17
76
14
20
9

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 84 24
23
80
11
65 75 9
4
6
8
20
16
12

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
9
27
22
88
24
63
28