06/11/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Foolad Khouzestan

15:15

0 : 1

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 7500

رخداد های بازی

28

57

68

71

74

74

83

94

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 77 80
4
1
10
6
40
90
24
17
3
42 61 2

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
23
2
80
74
22
70
20
76

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

47
8 25 16
3
14
20
5
99
77 61 10
21 80 11
55
91

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

2
6
10
70
12
36
78
11
16