05/11/1396

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Naft Tehran

14:30

1 : 1

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 410

رخداد های بازی

23

44

68

85

86

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 50 23
7
11
6 50 65
10
8
20
12
4
27 81 9

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
15
9
16
60
22
40
65

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
6
99
9
77
26
40 74 27
7 77 11
28
1
15

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

44
12
23
70
11
27
18
37
25