04/11/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Zobahan Isfahan

15:00

0 : 2

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 520

رخداد های بازی

26

81

84

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

88
7 79 17
8 60 66
12
99
33
9 46 30
11
69
2
3

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

66
1
26
31
39
44
30
17

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

37
8 91 80
99 86 17
9 74 90
5
1
18
25
16
6
44

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

22
80
31
26
34
90
77
17
24