29/10/1396

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Sepahan Isfahan

15:00

2 : 1

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

7

65

82

85

86

89

90

94

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
8
3
7
91
16 75 47
55
20 81 11
5
10 61 77
99

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

2
47
21
70
12
36
11
6
77

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
20 92 18
13
90
99 78 9
33
1
23 55 7
10
66
69

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
80
37
44
18
70
7
9