14/10/1396

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Siah Jamegan

15:00

1 : 1

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

41

42

54

59

92

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24 64 22
7
2
23
61
18
70
17 78 36
10
71 93 50
5

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

50
47
33
88
73
22
36

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
4
1
10 88 70
6
40
42
9 52 74
90
17 72 32
3

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

76
18
74
22
70
20
32
8
77