08/10/1396

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Teraktorsazi Tabriz

14:30

2 : 0

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Azadi

رخداد های بازی

30

47

78

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
7 30 19
24
1
16
28
2
6
9
8 46 99
3

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
10
19
33
23
99
77
88
14

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
3
70 76 5
1
90 89 88
10
11
18
77 66 19
15

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
21
5
25
88
37
69
44
19