08/10/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Pars Jonoubi Jam

15:00

1 : 1

هفته 17

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 257

رخداد های بازی

27

58

60

67

84

87

88

92

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
1
14
12
44
4
24 78 5
6
20 72 17
8 74 10
11

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

10
17
13
34
27
18
5

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
8
4
45
12
90 50 23
14 55 91
7
2
10 69 88
20

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
40
91
26
88
44
13
23
99